• HOME
 • Bảo vệ tập tin dữ liệu

Mô tả tập tin dữ liệu

1. Bộ phận kiểm soát tập tin

Tập đoàn KONE
Địa chỉ bưu điện:
P.O.Box 7
FIN-02151 Espoo, PHẦN LAN

Điện thoại:
+358 204 751

Địa chỉ:
Tòa nhà KONE
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo, PHẦN LAN

2. Người chịu trách nhiệm các vấn đề về tập tin hoặc người liên hệ

Thông tin liên lạc của tập đoàn KONE
Tòa nhà KONE
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo
Phần Lan

ĐT +358 204 751
Fax +358 204 75 4515

Bạn có câu hỏi liên quan đến thông tin mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web Tập đoàn của chúng tôi (mục "Các câu hỏi liên quan đến dữ liệu khách hàng"). Câu hỏi của bạn sẽ được chuyển tiếp đến quốc gia và người liên quan.

3. Tên của tập tin dữ liệu

Đăng ký dữ liệu khách hàng liên quan đến các dịch vụ www.kone.com.

4. Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Mục đích là xử lý dữ liệu khách hàng để:

i) cung cấp dịch vụ www.kone.com và các sản phẩm liên quan cho khách hàng;

ii) phát triển và quản lý mối quan hệ khách hàng;

iii) phát triển và quản lý dịch vụ www.kone.com và các sản phẩm liên quan;

iv) cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ www.kone.com và các sản phẩm liên quan;

v) quản lý các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại trong Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn trong phạm vi liên quan đến dịch vụ www.kone.com và các sản phẩm liên quan; và

vi) tiếp thị trực tiếp và khai thác dữ liệu và các hoạt động liên quan như lập hồ sơ dữ liệu khách hàng cho các mục đích đã nêu trên của Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn.

5. Thông tin được chứa trong tập tin dữ liệu

 • dữ liệu về đối tượng khách hàng như tên, thông tin liên hệ, mô tả chung về công việc của khách hàng (ví dụ: kiến trúc sư, chủ tòa nhà, dịch vụ bảo trì)
 • yêu cầu của khách hàng
 • thông tin đặt hàng và dữ liệu khác liên quan đến dịch vụ www.kone.com và các sản phẩm liên quan
 • dữ liệu cookie liên quan đến việc khách hàng sử dụng dịch vụ www.kone.com,
 • dữ liệu ghi lại liên quan đến việc sử dụng dịch vụ www.kone.com thiết lập hoạt động khách hàng trên trang web, như địa điểm, thời gian và sở thích người dùng
 • phối hợp dữ liệu trên dưới dạng hồ sơ khách hàng
 • dữ liệu tài chính khách hàng liên quan đến việc mua dịch vụ và các sản phẩm liên quan

6. Nguồn dữ liệu thông thường

 • thông tin được khách hàng cung cấp, như dữ liệu đối tượng khách hàng và thông tin đặt hàng
 • thông tin cookie thu từ ổ cứng của khách hàng bởi Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn
 • dữ liệu ghi lại thu được bởi Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn bằng cách giám sát việc sử dụng hệ thống thông tin liên quan đến dịch vụ www.kone.com
 • các bộ phận trong Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn cung cấp dịch vụ, sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ www.kone.com
 • các bộ phận trong Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn cung cấp dịch vụ hậu cần như lập hóa đơn, vận chuyển, bảo trì v.v.

7. Chuyển dữ liệu thông thường hoặc chuyển dữ liệu nằm ngoài EU hoặc EEA

Dữ liệu sẽ được chuyển đến các bộ phận trong Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn, một số trong đó bên ngoài EU và EEA cho các mục đích đã nêu trên. Một số máy chủ được sử dụng để cung cấp dịch vụ www.kone.com có thể được đặt bên ngoài EU hoặc EEA.

8. Các quy tắc về việc bảo vệ tập tin dữ liệu

Tập tin dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu và các quy tắc chung về việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến hệ thống thông tin của Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ như là tường lửa. Chỉ các nhân viên được chỉ định trước của Tập đoàn KONE, các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn mới có quyền truy cập dữ liệu cá nhân được chứa trong tập tin dữ liệu.

Bảo vệ tập tin dữ liệu

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website