Back to top

Một thang cuốn hoặc thang tải bộ mới hoàn toàn thay thế cho một thiết bị cũ

CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ MỘT GIẢI PHÁP THAY THẾ HOÀN TOÀN NẾU THANG CUỐN CỦA QUÝ KHÁCH

Đã lỗi thời, thường xuyên vận hành không ổn định hoặc không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc di chuyển của tòa nhà nữa

CHÚNG TÔI CUNG CẤP HAI TÙY CHỌN CHO VIỆC THAY THẾ THANG CUỐN

Chúng tôi có thể lắp đặt khung và một thang cuốn mới hoặc thay thế mọi thứ nhưng giữ lại khung cũ.

Công cụ và Tài liệu

Thêm Công cụ và Tài liệu