• HOME
  • Lưu ý về pháp lý

Lưu ý pháp lý

Khi truy cập các trang Internet của Tập đoàn KONE hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Tập đoàn (sau đây gọi là "KONE") tại www.kone.com, hoặc bất kỳ trang web phụ của Tập đoàn (sau đây gọi là "Trang Web"), bạn phải đồng ý các điều kiện và điều khoản sau. Bạn không được truy cập Trang Web này nếu không đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện sau.

Khi truy cập các trang Internet của Tập đoàn KONE hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Tập đoàn (sau đây gọi là "KONE") tại www.kone.com, hoặc bất kỳ trang web phụ của Tập đoàn (sau đây gọi là "Trang Web"), bạn phải đồng ý các điều kiện và điều khoản sau. Bạn không được truy cập Trang Web này nếu không đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện sau.

Giấy phép hữu hạn

Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện quy định dưới đây và tất cả luật và quy định hiện hành tại địa phương, KONE cấp cho bạn quyền cá nhân và hữu hạn, không độc quyền, không chuyển nhượng để truy cập, sử dụng và hiển thị Trang Web này và các tài liệu kèm theo chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân của bạn. Sự cho phép này không phải sự chuyển quyền sở hữu Trang Web và các tài liệu trong Trang Web và phải tùy thuộc vào các giới hạn sau đây: (i) trên tất cả bản sao của Trang Web và tài liệu, bạn phải giữ lại tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác của KONE; và (ii) bạn không được chỉnh sửa, phân phối, chuyển nhượng hoặc lưu trữ Trang Web hoặc tài liệu dưới mọi hình thức hoặc sao chép, hiển thị công khai hoặc áp dụng hoặc sử dụng Trang Web và tài liệu cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào, trừ trường hợp được cho phép rõ ràng trong văn bản này.

Bản quyền

Nội dung Trang Web thuộc Bản quyền © của KONE Corporation. Mọi quyền không được cấp cụ thể trong văn bản này đều được bảo lưu.

Thương hiệu

Thương hiệu “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™” và các thương hiệu khác của KONE, tên sản phẩm KONE, lôgô, các biểu tượng thương mại, tên thương mại, khẩu hiệu, dù đã đăng ký hay chưa, và các dịch vụ đều là thương hiệu của KONE. Việc bạn truy cập Trang Web này không được hiểu là được cấp, bằng cách ngụ ý, không phủ nhận hoặc các hình thức khác, giấy phép hoặc quyền sử dụng mọi thương hiệu hiển thị trên Trang Web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KONE.

Điều chỉnh Trang Web

KONE bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Lưu ý Pháp lý này hoặc thu hồi hoặc giới hạn việc truy cập Trang Web vào bất kỳ lúc nào có hoặc không thông báo trước.

Khước từ trách nhiệm

Nội dung của Trang Web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "như hiện trạng". Việc sử dụng bất kỳ thông tin, công cụ và dịch vụ nào trên Trang Web là dựa trên trách nhiệm duy nhất của người dùng và KONE không tuyên bố hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc chức năng của thông tin, công cụ hoặc dịch vụ đó. Ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành, KONE không có bất cứ sự đảm bảo nào, dù rõ ràng hay hàm ý, về tính sẵn sàng, độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của Trang Web.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành, KONE không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc có tính hậu quả, tổn thất lợi nhuận hoặc đối với việc gián đoạn kinh doanh phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web và các dịch vụ được cung cấp tại Trang Web, ngay cả khi KONE đã được thông báo về các thiệt hại đó. KONE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót, chậm trễ hoặc lỗi có trong Trang Web, và không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng khi thông tin được cập nhật. KONE không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại gây ra do bạn dựa vào dữ liệu hoặc dịch vụ trong Trang Web hoặc dữ liệu mà người dùng nhập vào Trang Web.

Các liên kết

Trang Web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và tài nguyên thuộc sở hữu và được điều hành bởi các bên thứ ba. KONE không chịu trách nhiệm và không xác nhận hoặc tuyên bố hoặc đảm bảo bất kỳ điều gì về tài liệu được tạo hoặc đăng bởi các bên thứ ba mà Trang Web có liên kết.

Gửi thông tin

Khi gửi thông tin hoặc tài liệu (như thông tin phản hồi, dữ liệu, câu trả lời, câu hỏi, ý kiến, đề nghị, ý tưởng, kế hoạch, đặt hàng, yêu cầu hoặc những vấn đề tương tự) cho KONE, ví dụ thông qua e-mail hoặc Trang Web, bạn phải đồng ý: (i) tài liệu sẽ không chứa bất kỳ mục nào phạm pháp, bôi nhọ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa hoặc không phù hợp để công bố; (ii) bạn sẽ dùng những nỗ lực hợp lý để quét và loại bỏ bất kỳ vi rút hoặc các tính năng gây hư hỏng hoặc phá hoại trước khi gửi bất kỳ tài liệu nào; (iii) bạn sở hữu tài liệu hoặc có quyền không giới hạn về việc cung cấp tài liệu cho chúng tôi, và KONE có thể công bố tài liệu và/hoặc kết hợp tài liệu hoặc bất kỳ khái niệm nào được mô tả trong tài liệu vào sản phẩm của chúng tôi mà không có bồi thường, giới hạn sử dụng, xác nhận nguồn gốc, trách nhiệm giải trình hoặc trách nhiệm pháp lý; và (iv) bạn phải đồng ý không kiện cáo KONE liên quan đến tài liệu bạn đã gửi, và bạn phải đồng ý bồi thường cho KONE nếu bất kỳ bên nào khởi kiện KONE liên quan đến tài liệu bạn đã gửi.

Lưu ý về pháp lý

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website